درباره کانون

کانون هماهنگی کانون های استانی انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور برابر مصوبه سال 1399 هیات محترم وزیران با مشارکت ۲۱ استان در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان در تاریخ 1400/11/21 با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار و به ثبت رسید .