Month: شهریور 1401

جلسه کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با جناب آقای شهریور معاونت پژوهش ،ارزشیابی و سنجش صلاحیت حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

جلسه کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با جناب آقای شهریور معاونت پژوهش ،ارزشیابی و…

حضور محمد هادی حبیبی مدیرکل آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با انجمن های آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای استان تهران

حضور محمد هادی حبیبی مدیرکل آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای…

برگزاری جلسه کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با انجمن های آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای استان تهران

برگزاری جلسه کانون هماهنگی کانون های استانی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای ایران با انجمن های آموزشگاههای آزاد فنی و…