کانون استان آذربایجان شرقی

اعضای هیات مدیره کانون استان آذربایجان شرقی 

آقای صمد قاسمیه – رئیس هیات مدیره کانون

آقای میر علی سجادی – نایب رئیس کانون 

خانم سارا حیدری – خزانه دار کانون 

آقای غفور غفوری – دبیر کانون 

آقای کاظم صالحی – عضو اصلی 

خانم طیبه شالچی مقدم – عضو اصلی 

بازرسان