مهرداد عظیمی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:
امروز خرسندم چنین اندیشه هایی در جمع وجود دارد و باید به چشم فرصت ببینیم.
مهمترین ماموریت ما حمایت از بخش خصوصی است ، ما میبایست شما را انتخاب کنیم . ما و شما عضو یک خانواده هستیم و میبایست با این راهبرد گام برداریم ما امروز و آینده با شما زیاد کار داریم.
امروز ما برای شناخت ماموریت سازمان نیازمند پیوست های رسانه ای هستیم.
از روابط عمومی سازمان میخواهم اخبار و فعالیت های بخش خصوصی را منعکس نماید .