مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون هماهنگی کانون های استانی انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در مورخه 1400/11/21 با حضور اکثریت نمایندگان کانون های استانی و همچنین نمایندگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهران برگزار گردید .